Besluitvorming

De beslissingen over ingediende aanvragen, die in aanmerking komen voor co-financiering, worden door het bestuur genomen tijdens een bestuursvergadering in de maanden juni en december. Aanvragen die niet in aanmerking komen voor co-financiering worden terstond afgewezen. Over genomen beslissingen kan niet worden gecorrespondeerd.

Voorwaarden voor behandeling van aanvragen zijn:

 • Een nauwkeurige en heldere omschrijving van het project.
 • Een nauwkeurige en gespecificeerde begroting van het project.
 • Welke partijen verlenen ook een financiële bijdragen aan het project.
 • Het project bevindt zich nog in de ontwikkelfase.
 • In de aanvraag dient beschreven te worden dat sprake is van zelfwerkzaamheid van personen in de hoedanigheid van bewoner, klant, werkzoekende enz.
 • De aard en omvang van deze zelfwerkzaamheid moeten in de aanvraag worden aangegeven.

Aanvragen komen niet voor co-financiering in aanmerking indien:

 • Het project reeds is afgerond en gerealiseerd.
 • Deze korter dan een maand voor de uitvoering van het project worden ingediend.
 • De aanvrager met de realisatie van het project reeds is gestart.
 • Deze voor permanente, structurele steun worden ingediend.
 • Deze betrekking hebben op financiële bijdragen in de reguliere exploitatiekosten, bijvoorbeeld bij gebouwen.
 • Deze onvolledig worden ingediend.
 • Deze afkomstig zijn van een organisatie die buiten het werkgebied van de stichting gelegen is (Zuid-Holland Noord, Zuid-Holland Oost en Zuid-Holland West.).
 • Deze van publiekrechtelijke organisaties en instellingen afkomstig zijn.
 • Deze worden ingediend om politieke, commerciële of levensbeschouwelijke doelen te dienen of te ondersteunen.
 • Deze infrastructurele voorzieningen, indirecte lasten en huisvestingslasten betreffen.